Cello-Flake #3 cellophane flakes. Click on photo to enlarge this photo.