Cello-Flake #2 cellophane flakes. Click on photo to enlarge this photo.